Zkratku Googlem
[CNW:Counter]


Dnes je 23. 9. 2021
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Svátek má : Berta
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Leoš Maršálek
Popis RS232 a spojení dvou PC přes RS232
Co je to RS 232
RS232 je rozhraní pro přenos informací vytvořené původně pro komunikaci dvou zařízení do vzdálenosti 20 m. Pro větší odolnost proti rušení je informace po propojovacích vodičích přenášena větším napětím nez je standardních 5V.
Napěťové úrovně
RS 232 používá dvě napěťové úrovně. Logickou 1 a 0. Log. 1 je někdy označována jako marking state nebo také klidový stav, Log. 0 se přezdívá space state. Log. 1 je indikována zápornou úrovní, zatímco logická 0 je přenášena kladnou úrovní výstupních vodičů. Povolené napěťové úrovně jsou uvedeny v tabulce.

Nejběžněji se pro generování napětí používá napěťový zdvojovač z 5V a invertor. Logické úrovně jsou potom přenášeny napětím +10V pro log. 0 a 10V pro log. 1.

úroveň Vysílač Přijímač
Logická 0 +5 V až +15 V +3 V až +25 V
Logická 1 -5 V až -15 V -3 V až -25 V
Nedefinováno - -3 V až +3V

Parita
Parita je nejjednodušší způsob, jak bez nároků na výpočetní výkon zabezpečit přenos dat. Ve vysílacím zařízení se sečte počet jedničkových bitů a doplní se paritním bitem tak, aby byla zachována předem dohodnutá podmínka sudého, nebo lichého počtu jedničkových bitů.

SUDÁ PARITA - Počet jedničkových bitů + paritní bit = SUDÉ ČÍSLO

LICHÁ PARITA - Počet jedničkových bitů + paritní bit = LICHé ČÍSLO

SPACE PARITY - Tzv. nulová parita, paritní bit je vždy v log. 0, používá se například při komunikaci s 7. bitového zařízení s 8. bitovým, kdy paritní bit nahrazuje tvrdou log. 0 poslední bit v byte, tím je zachována kompatibilita s 8. bitovým přenosem.

MARK PARITY - Paritní bit je nastaven tvrdě na log. 1, při kompenzaci 7. Bitového provozu je třeba jej na přijímací straně nulovat, jinak není kompatibilní s ASCII.

Handshaking
Potvrzení příjmu a zahájení přenosu na úrovni hardwarového nebo softwarového rozhraní.

Hardwarový handshaking :

 • Přenos od vysílače k přijímači, že vysílač má připravena platná data k odeslání.
 • Přenos od přijímače k vysílači, že přijímač je schopen data zpracovávat.
Softwarový handshaking:
Probíhá na úrovni komunikačních protokolů (ZMODEM, KERMIT...) pomocí běžného datového kanálu si přijímač vysílači sdělí, zda je schopna data přijímat a zpracovávat data. Dos/BIOS v počítačích PC používá pro SW handshaking znaky v Ascii tabulce XON/XOF. Je-li však potřeba v toku dat znaky XON/XOF vyslat je nutné vyslat speciální sekvenci znaků, což samozřejmě přenos dat obsahujících převážně tyto znaku značně zpomalí.
Synchronní X Asynchronní přenos
SYNCHRONNÍ přenos informací znamená, že na nějakém vodiči, nebo vodičích se nastaví určitá úroveň, která přenáší informaci a validita informace se potvrdí impulsem, nebo změnou úrovně synchronizačního signálu. Synchronizačním signálem se tedy informace kvantují.

Základní vlastnosti SYNCHRONNÍHO přenosu :
 • Výhodné pro velké objemy dat, přenášené po více vodičích.
 • Nutno jednoznačně určit kdo vysílá synchronizační impulsy.
 • Možno použít spojitě proměnnou rychlost přenosu, například podle poměru chybovosti.
 • Nutnost synchronizačního vodiče „navíc“ – v podstatě „nepřenáší žádnou informaci“.
 • Na straně zařízení nepotřebuje nijak složitou elektroniku...

ASYNCHRONNÍ přenos dat přenáší data v určitých sekvencích. Data jsou přenášena přesně danou rychlostí a uvozena startovací sekvencí, na kterou se synchronizují všechna přijímací zařízení. Všechny strany obsahují vlastní přesný oscilátor,díky kterém odečítají data v přesně definovaných intervalech. Po ukončení sekvence je další příjem opět synchronizován startovní sekvencí.

Základní vlastnosti ASYNCHRONNíHO přenosu:
 • Nevýhodné pro velké objemy dat, ale vhodné pro dlouhá vedení, na nichž by synchronizační vodič činil nezanedbatelné finanční náklady.
 • Lze použít pro komunikaci mezi mnoha zařízeními..
 • Nutno definovat jednoznačně přenosové rychlosti, změnu rychlosti je třeba ošetřit softwarovou sekvencí, která přiměje počítač změnit hardwarově přenosovou rychlost…
 • Celkem složitá a drahá elektronika, nutno použít krystalové oscilátory…
 • Až o 20% menší přenosová rychlost užitečných dat při stejné rychlosti komunikace, vzhledem k nutnosti startovacích a paritních bitů.
Popis zapojení RS232 - Cannon 9
Pin Název Směr Popis (Description)
1 CD <-- Příznak přenosu (Carrier Detect )
2 RXD <-- Příjmaná data (Receive Data)
3 TXD --> Vysílaná data (Transmit Data)
4 DTR --> Připravenost vysílat data (Data Terminal Ready)
5 GND --- Systémová zem (System Ground)
6 DSR <-- Připravenost přímat data (Data Set Ready)
7 RTS --> Poľadavek přenosu (Request to Send)
8 CTS --> Smazání přenosu (Clear to Send)
9 RI <-- Kruhový indikátor (Ring Indicator)
Popis zapojení RS232 - Cannon 25
Pin Název Směr Popis (Description)
1 SHIELD --- Ochraná zem (Shield Ground)
2 TXD --> Vysílaná data (Transmit Data)
3 RXD <-- Příjmaná data (Receive Data)
4 RTS --> Poľadavek přenosu (Request to Send)
5 CTS --> Smazání přenosu (Clear to Send)
6 DSR <-- Připravenost přímat data (Data Set Ready)
7 GND --- Systémová zem (System Ground)
8 CD <-- Příznak přenosu (Carrier Detect )
9-19 -- --- ---
20 DTR --> Připravenost vysílat data (Data Terminal Ready)
21 -- --- ---
22 RI <-- Kruhový indikátor (Ring Indicator)
23-25 -- --- ---

Délka vedení RS 232
Standard RS 232 uvádí jako maximální moľnou délku vodičů 15 metrů, nebo délku vodiče o kapacitě 2500 pF. To znamená, ľe při pouľití kvalitních vodičů, lze dodrľet standard a při zachování jmenovité kapacity prodlouľit vzdálenost aľ na cca 50 metrů. Kabel lze také prodluľovat při sníľení přenosové rychlosti, protoľe potom bude přenos odolnějąí vůči velké kapacitě vedení. Uvedené parametry počítají s přenosovou rychlostí 19200 bd. Texas Instruments uvádí jako výsledek pokusných měření následující délky vodičů / přenocovým rychlostem. Vzhledem k laboratorním podmínkám tohoto měření je třeba brát tyto údaje pouze jako orientační. V praxi je třeba počítat s rušením atd..
Přenosová rychlost [Bd] Maximální délka [m]
19 200 15
9 600 150
4 800 300
2 400 900

Osobně používám 25 m dlouhý kabel při plné rychlosti bez problémů.

Propojení dvou PC přes RS 232
Asynchronní přenos bez Handshake

Synchronní přenos s Handshake

!!! Všechno co děláte je na vlastní riziko !!!
WebZdarma.cz
Reklama
Stránka byla naposledy aktualizována 4. 12. 2010
Leoš Maršálek © 1999 - 2009